ATAŞEHİR KENT KONSEYİ TÜZÜĞÜ

ATAŞEHİR KENT KONSEYİ TÜZÜĞÜ

ATAŞEHİR KENT KONSEYİ TÜZÜĞÜ

 

 

 1. BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

 

AMAÇ

Madde 1:

(1) Bu tüzüğün amacı, kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışan Ataşehir Kent Konseyi’nin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

KAPSAM

Madde 2:

(1) Bu tüzük, Ataşehir Kent Konseyi’nin oluşumunu, yönetim ilkelerini, organlarını, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

DAYANAK

Madde 3:

(1) Bu tüzük, 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76. Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

TANIMLAR

Madde 4:

(1) Bu Tüzüğün uygulanmasında;

 

 1. a) Belediye: Ataşehir Kent Konseyi oluşumuna yardım ve destek sağlayan Ataşehir Belediyesi’ni,

 

 1. b) Kent Konseyi: Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşerilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmalarını,

 

 1. c) Meclisler ve çalışma gurupları: Kadın ve gençlik meclisleri başta olmak üzere Ataşehir Kent Konseyinin görev alanlarında, yönetişim anlayışına dayalı ve sürdürülebilir kalkınma içinde çeşitli toplum kesimlerinin kent yönetimine katkıda bulunmalarını, kaliteli ve yaşanabilir bir kentin yönetiminde aktif rol almalarını hedefleyen ve gönüllülük esasında oluşmuş ortak yapıları,

 

ç) Yerel gündem 21 programı: Birleşmiş Milletler Rio Yeryüzü Zirvesinde 1992 yılında kabul edilen ve 21 inci yüzyılın gündemini belirleyen Gündem 21 başlıklı Eylem Planının 28 inci bölümü uyarınca, yerel yönetimlerin öncülüğünde, sivil toplumun ve diğer ortakların, birlikte kendi sorunlarını ve önceliklerini belirleyerek, kentleri için Yerel Gündem 21 olarak adlandırılan 1997 yılından itibaren uygulanan Türkiye Yerel Gündem 21 Programını,

 

 1. d) Yönetişim: Saydamlık, hesap verebilirlilik, katılım, çalışma uyumu, yerindenlik ve etkinlik gibi kriterlere dayanan, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışını,

 

 1. e) YG21: Yerel Gündem 21’i,

ifade eder.

 1. BÖLÜM

ATAŞEHİR KENT KONSEYİNİN OLUŞUMU, GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA İLKELERİ

 

ATAŞEHİR KENT KONSEYİNİN OLUŞUMU

 

Madde 5:

(1a)Ataşehir Kent Konseyi, mahalli idareler genel seçim sonuçlarını izleyen 3 ay içinde, 8 inci maddede belirtilen üyelerden oluşur.

 

(1b)(30.09.2010 tarihli Genel Kurul tüzük tadilatı) Genel Kurula üst üste iki defa katılmayan kurucu üyelerin kurucu üye listesinden çıkarılmasına karar verilir.

 

(2) Ataşehir Kent Konseyi Genel Kurulu, ilk toplantısını yapmak üzere Ataşehir Belediye Başkanının çağrısı ile toplanır. Belediye Başkanının başkanlığında toplanan Genel Kurul, toplantıyı idare etmek üzere üyeleri arasından en az üç kişiden oluşan Divan Kurulunu seçer.

 

(3)Divan Kurulunun oluşturulmasından sonra, Ataşehir Kent Konseyi Yürütme Kurulu ve Ataşehir Kent Konseyi Başkanı seçilir.

 

 

ATAŞEHİR KENT KONSEYİNİN GÖREVLERİ

Madde 6:

(1) Ataşehir Kent Konseyinin görevleri,

 

 1. a) Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşerilik hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak,

 2. b) Sürdürülebilir gelişmenin sağlanması ve bu konuda ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik planların hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak,

 3. c) Ataşehir’e ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm Ataşehir’i  kapsayan ortak bir aklın oluşturulmasına katkıda bulunmak,

ç) Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek,

 1. d) Ataşehir’in kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri değerlere sahip çıkmak ve geliştirmek,

 2. e) Ataşehir kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak,

 3. f) Sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı kentin yaşam kalitesini geliştiren, çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici programları desteklemek,

 4. g) Sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak,

ğ) Çocukların, gençlerin, kadınların, yaşlıların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak,

 1. h) Kent yönetiminde saydamlık, katılım, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasına katkıda bulunmak,

ı) Kent konseyinde oluşturulan görüşlerin değerlendirilmek üzere AtaşehirBelediyesine gönderilmesini sağlamaktır.

 

ATAŞEHİR KENT KONSEYİNİN ÇALIŞMA İLKELERİ

Madde 7:

(1) Ataşehir Kent Konseyi aşağıdaki ilkeler temelinde çalışmalarını sürdürür,

 

 1. a) YG21 süreci kapsamında, kentine sahip çıkma, aktif katılım ve çözümde ortaklık ilkelerinin bütünlüğünde, kentlerin yaşanabilir bir geleceğe taşınmasına katkıda bulunmak,

 2. b) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin imzaladığı ve onayladığı Birleşmiş Milletler Zirveleri ile diğer uluslar arası sözleşmelerde kent ve kent yaşamına yönelik temel ilkeleri hayata geçirmek,

 3. c) Ataşehir kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini ön planda tutmak,

ç) Uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını gözeterek, tarafsız bir yaklaşımla görüş ve önerilerini oluşturmak,

 1. d) Katılımcılığı ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas almak,

 2. e) Değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek sonuç odaklı çalışma kültürünü benimsemektir.

 

 

III. BÖLÜM

ATAŞEHİR KENT KONSEYİ ÜYELİĞİ VE ORGANLARI

 

 

ATAŞEHİR KENT KONSEYİ ÜYELİĞİ

Madde 8:

(1) Ataşehir Kent Konseyi; merkezi yönetimi, yerel yönetimi, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını ve sivil toplumu ortaklık anlayışı ile buluşturmak üzere aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur:

 

 1. a) Ataşehir Kaymakamı veya temsilcisi,

 2. b) Ataşehir Belediye Başkanı veya temsilcisi,

 3. c) Sayısı 10’u geçmemek üzere Ataşehir Kaymakamı tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri,

ç) Ataşehir’de toplam muhtarlık sayısı 20’den az olduğu için bütün mahalle muhtarları,

 1. d) Ataşehir’de teşkilatını kurmuş olan siyasi partilerin temsilcileri,

 2. e) Üniversitelerden ikiden fazla olmamak üzere en az bir temsilci, üniversite sayısı birden fazla olması durumunda her üniversiteden birer temsilci,

 

 1. f) Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, baroların ve ilgili dernekler ile vakıfların temsilcileri,

 

 1. g) Ataşehir Kent Konseyince kurulan meclis ve çalışma gruplarının birer temsilcisi.

 

 

ATAŞEHİR KENT KONSEYİ ORGANLARI

Madde 9:

(1) Ataşehir Kent Konseyi aşağıdaki organlardan oluşur:

 

 1. a) Genel Kurul,

 2. b) Yürütme Kurulu,

 3. c) Meclisler ve çalışma grupları,

ç) Ataşehir Kent Konseyi başkanı.

 

GENEL KURUL

Madde 10:

(1) Genel Kurul, Ataşehir Kent Konseyinin en yetkili organı olup 8 inci maddede sayılan üyelerden oluşur. Genel Kurul her yıl ocak ve eylül aylarında yapacağı iki toplantıdan az olmamak üzere üyelerin salt çoğunlu ile toplanır.

 

(2) Genel Kurula Ataşehir Kent Konseyi Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmaması halinde yürütme kurulunun en yaşlı üyesi toplantıya başkanlık eder.

 

(3) Genel Kurul; yürütme kurulunun, meclislerin ve çalışma gruplarının seçim ve çalışma esaslarını bu tüzük hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla çalışma yönergeleri ile belirler.

 

 

YÜRÜTME KURULU

Madde 11:

(1a) Yürütme Kurulu, Genel Kurul tarafından birinci dönem için iki, ikinci dönem için üç yıl görev yapmak üzere seçilen, kadın ve gençlik meclis başkanlarının da yer aldığı en az yedi kişiden oluşur. Yürütme Kuruluna Ataşehir Kent Konseyi Başkanı, bulunmaması halinde Yürütme Kurulunun en yaşlı üyesi başkanlık eder.

 

(1b)(30.09.2010 tarihli Genel Kurul tüzük tadilatı) Kent Konseyi Yürütme Kurulu seçimi asil ve yedek üyelerden oluşturulur.

 

(2) Yürütme Kurulu, Genel Kurulun gündemini tespit eder ve Genel Kurul tarafından oluşturulan görüşleri Ataşehir Belediyesine sunar ve uygulamayı izler.

 

ATAŞEHİR KENT KONSEYİ BAŞKANI

Madde 11/A:

(1) Ataşehir Kent Konseyi başkanı, Genel Kurul tarafından seçilir. Kent Konseyi Başkanının görev süresi, Yürütme Kurulu’nun görev süresiyle paralel olmak üzere ilk dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıldır.

 

(2) Ataşehir Kent Konseyi Başkanının seçimi için ilk oylamada üye tam sayısının üçte iki ve ikinci oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır. İkinci oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan iki aday için üçüncü tur oylama yapılır. Üçüncü oylamada en fazla oyu alan aday başkan seçilmiş olur.

 

(3) Ataşehir Kent Konseyi Başkanının seçimi Kent Konseyinin ilk toplantısının birinci birleşiminde tamamlanır.

 

(4) Ataşehir Kent Konseyi Başkanının izin, hastalık veya başka bir sebeple görevi başında bulunmadığı hallerde bu süre içinde kendisine Yürütme Kurulu’nun en yaşlı üyesi vekalet eder.

 

MECLİSLER VE ÇALIŞMA GRUPLARI

Madde 12:

(1) Ataşehir Kent Konseyi, görev alanına giren konularda meclis ve çalışma grupları oluşturabilir.

 

(2) Meclislerin ve çalışma gruplarının çalışma usul ve esasları Genel Kurulca belirlenir.

 

(3) Meclislerde ve çalışma gruplarında oluşturulan görüşler Ataşehir Kent Konseyi Genel Kurulunda görüşülerek kabul edildikten sonra, değerlendirilmek üzere Ataşehir Belediye Meclisine sunulur. 1. BÖLÜM

ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

 

 

TOPLANTI VE GÖRÜŞME USULÜ

 

MADDE 13:

(1) Ataşehir Kent Konseyi organları, çalışma yönergelerinde belirlenen yer ve zamanlarda üye tam sayısının salt çoğunluğu ile olağan olarak toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oylamada eşitlik çıkması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.

               

(2) Genel Kurul, Yürütme Kurulu Başkanı tarafından doğrudan veya 8 inci maddede öngörülen katılımcı sayısının üçte birinin teklifi üzerine olağan üstü toplantıya çağırılabilir.

             

 

GÖRÜŞLERİN İLANI

               

MADDE 14:

(1)Kent Konseyi Genel Kurulunca oluşturulan görüşler, Belediye Meclisinin ilk toplantısında değerlendirildikten sonra belediye tarafından Kent Konseyine bildirilir ve uygun araçlarla kamuoyuna duyurulur.

 

 

GENEL SEKRETERLİK

 

MADDE 14/A:

(1)Ataşehir Kent Konseyi Genel Sekreteri, Belediye Başkanı tarafından önerilen üç aday arasından Yürütme Kurulu tarafından seçilir.

            

(2) Kent Konseyi Genel Sekreteri, 6 ncı maddede belirtilen görevlerin yerine getirilmesini koordine eder. Meclisler, çalışma grupları ve benzeri yapılar arasındaki çalışma uyumunu ve koordinasyonu sağlar.

            

(3) Genel Sekreter, Kent Konseyi Başkanına ve Yürütme Kuruluna karşı sorumludur.

 

 

SEKRETARYA HİZMETLERİ

               

MADDE 15:

(1)Kent Konseyinin sekretarya hizmetleri, Ataşehir Belediye Başkanı tarafından önerilecek ve Yürütme Kurulu tarafından kabul edilecek görevliler tarafından yerine getirilir.

               

(2)Sekretarya hizmetlerini yürüten personel, bu çalışmalarında Genel Sekretere karşı sorumludur.

               

 

YÖNETMELİK / YÖNERGE ÇIKARMA

               

MADDE 16:

(1) Ataşehir Kent Konseyi Genel Kurulu bu tüzüğe aykırı olmamak kaydıyla uygulama yönetmelikleri, yönergeleri çıkarabilir.

               

 

KENT KONSEYİNİN MALİ YAPISI

            

MADDE 16/A:

(1)Ataşehir Belediyesi, Ataşehir Kent Konseyine, bütçesinde ödenek ayırmak suretiyle ayni ve nakdi yardım yapar ve destek sağlar.

           

 

YÜRÜRLÜK

               

MADDE 17:

(1)Bu tüzük, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

               

 

YÜRÜTME

               

MADDE 18:

(1)Bu tüzük hükümlerini Konsey Yürütme Kurulu yürütür.

 

 

GEÇİCİ MADDE:

(1)Kent Konseyi bulunmayan belediyelerde ilk toplantı, belediye başkanının çağrısı ile yapılır.   

              

(2)Ataşehir Kent Konseyi ilk toplantısını, Ataşehir Belediye Başkanının çağrı yazısında bildirilen gündemle, ilan edilen yer ve tarihte yapar. Bu toplantıda Yürütme Kurulu oluşturulur. İlk Yürütme Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilmiş en az yedi üye ile birlikte kurulmalarının ardından Kadın Meclisleri Başkanı ve Gençlik Meclisleri Başkanı tarafından oluşturulur.

 

 

 

 • 0530 926 10 01

 • 0506 167 85 85

 • kentkonseyiatasehir@gmail.com

 • Mustafa Kemal Mahallesi 3004 cadde,
  3091/2. Sk. no:1, 34707
  Ataşehir- İstanbul

 • Hafta İçi: 09:00 - 19:30 Arası.
  Cumartesi: 09:00 - 18:00 Arası.
  Pazar: Kapalı