ATAŞEHİR KENT KONSEYİ MAHALLE MECLİSLERİ TÜZÜĞÜ

ATAŞEHİR KENT KONSEYİ MAHALLE MECLİSLERİ TÜZÜĞÜ

ATAŞEHİR KENT KONSEYİ MAHALLE MECLİSLERİ TÜZÜĞÜ

 

 1. BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, İLKELER, DAYANAK

 

AMAÇ

Madde 1:

 

(1) Ataşehir Mahalle Meclislerinin oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma yöntemlerini belirlemektir.

 

KAPSAM

Madde 2:

 

(1) Ataşehir Mahalle Meclislerinin kuruluşunu, amaçlarını ve çalışma ilkelerini kapsar.

 

İLKELER

Madde 3:

 

(1) Ataşehir Mahalle Meclisleri, Ataşehirli hemşehrilerimizin düşüncelerini açıkça söyleyebilmelerini, çözüm üretebilmelerini, karar alma mekanizmalarına aktif katılımlarını sağlamayı amaçlar.

 

(2) Ataşehir Mahalle Meclisleri, ilçemizin öncelikli sorunlarının belirlenerek bunlara çözüm önerilerinin üretilmesine ve uygulanmasına katkıda bulunmayı amaçlar.

 

(3) Ataşehir Mahalle Meclisleri, tüm faaliyetlerinde, hemşehrilerimiz arasında dil, din, ırk, kültür, sınıf, eğitim ve cinsiyet farkı gözetmez.

 

(4) Ataşehir Mahalle Meclisleri, Ataşehir Kent Konseyi yapısı altında,gönüllülük temelinde örgütlenen demokratik, sivil ve katılımcı bir oluşumdur.

 

DAYANAK

Madde 4:

 

(1) Bu tüzük, 05.08.2009 tarihli Ataşehir Kent Konseyi Tüzüğü, Ataşehir Kent Konseyi Genel Kurulunun05.08.2009 tarihli kararı, Ataşehir Kent Konseyi Yürütme Kurulunun 19.08.2009 tarihli kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

 

 

 1. BÖLÜM

MAHALLE MECLİSLERİNİN OLUŞUMU VE GÖREVLERİ

 

MAHALLE MECLİSLERİNİN OLUŞUMU

Madde 5:

 

(1) Mahalle Meclisleri, Ataşehir Kent Konseyi Mahalle Meclisi ve altında çalışma sürdürecek ve mahallelerde oluşturulacak Mahalle Meclisleri şeklinde örgütlenir.

 

(2) Mahalle Meclislerinin oluşumunda hedef, her mahallenin kendi meclis yapısını oluşturmasıdır. Ancak nüfus, coğrafi konum, vb. nedenlerle birden fazla sayıda mahalle bir arada olacak şekilde de Meclis oluşturulabilir.

 

(3) Katılım, Meclislerde görev yapmak isteyen ve Ataşehir Kent Konseyi ve Mahalle Meclisleri çalışma ilkelerini kabul etmiş tüm gönüllülere açıktır. Ataşehir’de ikamet etmek şartı aranmaz.

 

Madde 6:

 

(1) Kent Konseyi Mahalle Meclisi,

 1. Mahallelerde kurulan Mahalle Meclisi delegeleri,
 2. Mahallelerde kurulan Mahalle Meclisi sözcüleri,
 3. Kent Konseyi Mahalle Meclisi veya birim Mahalle Meclislerinde oluşturulan Çalışma Grupları başkanlarından oluşur.

 

Madde 7:

 

(1) Mahalle Meclisi,

 1. Mahalle Meclisi çalışmalarında yer almak isteyen gönüllüler,
 2. Mahalle Muhtarından oluşur.

 

MAHALLE MECLİSLERİNİN GÖREVLERİ

Madde 8:

 

(1) Mahalle Meclislerinin görevleri,

 1. İlçe sakinlerinin, kent yönetiminde karar alma mekanizmalarına katılmalarını, kentle ilgili sorunların çözümünde sorun çözme anlayışı içerisinde aktif rol almalarını sağlamak,
 2. İlçe sakinlerinin sürdürülebilir kalkınma anlayışı içerisinde kente yönelik çalışmalar yürütmelerini sağlamak,
 3. Kente yönelik vatandaşlık haklarını korumak ve geliştirmek,
 4. İlçe sakinlerinin kentsel kimlik ve aidiyet bilincini geliştirmek,
 5. Çalışma grupları oluşturmak,
 6. İlçe sakinlerinin potansiyel güç ve enerjisini kanalize edeceği uğraş ve ilgi alanları yaratmak ve bu konuda etkinlikler gerçekleştirmek,
 7. Mecliste oluşturulan görüşlerin değerlendirilmek üzere Ataşehir Kent Konseyine iletilmesini sağlamaktır.

 

 

III. BÖLÜM

MECLİSLERİN ORGANLARI

 

KENT KONSEYİ MAHALLE MECLİSİ

Madde 9:

 

(1) Kent Konseyi Mahalle Meclisi aşağıdaki organlardan oluşur:

 1. Meclis Genel Kurulu,
 2. Kent Konseyi Mahalle Meclisi Sözcüsü,
 3. Çalışma grupları.

 

KENT KONSEYİ MAHALLE MECLİSİ GENEL KURULU

Madde 10:

 

(1) Kent Konseyi Mahalle Meclisi Genel Kurulu, 6 ıncı maddede sayılan bileşenlerden oluşur. Genel Kurul, Ataşehir Kent Konseyi Genel Kurulu toplantılarından önce yapılacak şekilde her yıl iki toplantıdan az olmamak üzere üyelerin salt çoğunlu ile toplanır. Ayrıca Meclis bileşenlerinin üçte birinin çağrısı ile olağanüstü toplanabilir.

 

(2) Genel Kurulu yönetmek üzere bir başkanlık divanı oluşturulur. Divanda Kent Konseyi Mahalle Meclisi Sözcüsü, Kent Konseyi Genel Sekreteri (bulunmaması durumunda Kent Konseyi Yürütme Kurulunun belirleyeceği üyelerinden biri) ve bir yazman yer alır. Divana Kent Konseyi Mahalle Meclisi Sözcüsü başkanlık eder. Sözcünün bulunmaması halinde Mahalle Meclisi Sözcülerinin en yaşlı olanı toplantıya başkanlık eder.

 

(3) Genel Kurul gündemi, Mahalle Meclislerinin ve Çalışma Gruplarının sorun, talep, çözüm önerileri ve çalışma raporlarının değerlendirilmesi ve meclis bileşenlerinden gelen öneriler şeklinde belirlenir.

 

(4)  Genel Kurul, belirlenen öncelikli konularda Çalışma Grupları oluşturabilir.

 

(5)  Genel Kuruldan çıkan karar ve sonuçlar, Kent Konseyi Mahalle Meclisi Sözcüsü tarafından Kent Konseyi Yürütme Kuruluna iletilir.

 

 

KENT KONSEYİ MAHALLE MECLİSİ SÖZCÜSÜ

Madde 11:

 

(1) Kent Konseyi Mahalle Meclisi Sözcüsü, Kent Konseyi Mahalle Meclisi Genel Kurulu tarafından seçilir. Görev süresi 1 yıldır.

 

(2) Meclis Sözcüsünün temel görevi, Genel Kurula başkanlık etmek ve Genel Kuruldan çıkan karar ve sonuçları Kent Konseyi Yürütme Kuruluna iletmektir. Bu görevini yerine getirirken, tarafsız ve objektif olmak zorunluluğu vardır.

 

(3) Sözcü, en fazla iki dönem görev yapabilir.

 

(4) Genel kurulun Sözcüyü, görevlerini gereği gibi yapmaması nedenleriyle görev süresinin bitimini beklemeden “geri çağırma” yetkisi vardır.

 

MAHALLE MECLİSİ

Madde 12:

 

(1) Mahalle Meclisi aşağıdaki organlardan oluşur:

 1. Meclis Genel Kurulu,
 2. Çalışma grupları,
 3. Mahalle Meclisi Sözcüsü.

MAHALLE MECLİSİ GENEL KURULU

Madde 13:

 

(1) Mahalle Meclisi Genel Kurulu, 7 inci maddede sayılan bileşenlerden oluşur. Genel Kurul, en az ayda bir kez olmak üzere toplanır.

 

(2) Genel Kurula Mahalle Meclisi Sözcüsü başkanlık eder. Başkanın yanı sıra bir yazman görev alır.

 

(3) Genel Kurul gündemi, Çalışma Gruplarının ve gönüllülerin sorun, talep, çözüm önerileri ve çalışma raporlarının değerlendirilmesi ve gelen öneriler şeklinde belirlenir.

 

(4)  Mahalle Meclisi, belirlenen öncelikli konularda Çalışma Grupları oluşturabilir.

 

(5)  Meclisten çıkan karar ve sonuçlar, Mahalle Meclisi Sözcüsü tarafından, Kent Konseyi Mahalle Meclisi Sözcüsüne ve Kent Konseyi Yürütme Kuruluna iletilir.

 

MAHALLE MECLİSİ SÖZCÜSÜ

Madde 14:

 

(1) Mahalle Meclisi Sözcüsü, Mahalle Meclisi tarafından seçilir. Görev süresi 1 yıldır.

 

(2) Sözcünün temel görevi, Mahalle Meclisini toplamak, toplantılara başkanlık etmek ve Meclisten çıkan karar ve sonuçları Kent Konseyi Mahalle Meclisi Sözcüsüne ve Kent Konseyi Yürütme Kuruluna iletmektir. Bu görevini yerine getirirken, tarafsız ve objektif olmak zorunluluğu vardır.

 

(3) Sözcü, en fazla iki dönem görev yapabilir.

 

(4) Mahalle Meclisinin, Sözcüyü, görevlerini gereği gibi yapmaması nedenleriyle görev süresinin bitimini beklemeden “geri çağırma” yetkisi vardır.

 

(5) Kent Konseyi Yürütme Kurulu ihtiyaç duyduğunda Meclis toplantılarına ve seçimlere gözlemci gönderebilir.

 

ÇALIŞMA GRUPLARI

Madde 15:

 

(1) Çalışma Grupları, Genel Kurul bileşenlerinin önerileri ve Genel Kurul kararı ile belirlenen öncelikli konularda çalışmalar yapabilecek gönüllülerin katılımıyla oluşur.

 

(2) Çalışma Grupları,  Kent Konseyi Mahalle Meclisi tarafından oluşturulabileceği gibi ayrıca birim Mahalle Meclisleri tarafından da oluşturulabilir. 

 

(3) Çalışma Grupları, çalışmalarının ve fonksiyonlarının varlığı ve sürekliliği halinde oluşumlarına devam edebilirler. Aksi durumda kendiliğinden fesh olur.

 

(4) Çalışma Grupları kendi aralarından bir Başkan seçerler. Başkan, çalışma grubunun faaliyetlerini Meclis Sözcüsü, Genel Kurul ve Kent Konseyi Yürütme Kurulu ile paylaşır.

 

(5) Çalışma Grupları en az ayda bir kez toplanır. Toplantı ve faaliyetler hakkında Kent Konseyi Genel Sekreteri ve Meclis Sözcüsü bilgilendirilir.

 

(6) Kent Konseyi Yürütme Kurulu ihtiyaç duyduğunda Çalışma Grubu toplantılarına gözlemci gönderebilir.

 

(7) Çalışma Grupları aşağıda sıralanan veya diğer konularda oluşturulabilir.

 1. Meslek edindirme ve istihdam
 2. Sağlık
 3. Eğitim
 4. Kültür ve sanat
 5. Toplumsal dayanışma ve paylaşım
 6. Spor
 7. Hukuk
 8. Çevre
 9. Trafik
 10. Engelliler
 11. Yaşlılar
 12. İmar
 13. Doğal afetler
 14. Diğer konular
 15. BÖLÜM

ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

 

 

TOPLANTI VE GÖRÜŞME USULÜ

MADDE 16:

 

(1) Meclisler ve Çalışma Grupları üye tam sayısının salt çoğunluğu ile olağan olarak toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oylamada eşitlik çıkması halinde sözcü veya başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.

             

YÜRÜRLÜK

MADDE 17:

 

(1)Bu tüzük, Ataşehir Kent Konseyi onayıyla ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

               

 

YÜRÜTME

MADDE 18:

 

(1)Bu tüzük hükümlerini Kent Konseyi Yürütme Kurulu yürütür.

 

 

GEÇİCİ MADDE

 

(1) Mahalle Meclisleri, Kent Konseyi Genel Sekreteri koordinatörlüğünde oluşturulur.

 

(2)Mahalle Meclisi, Mahalle Meclisleri Tüzüğü hazırlık çalışmalarına katılır,  Meclis Sözcüsünü seçer, Çalışma Grupları oluşturabilir.

 

(3) Kent Konseyi Mahalle Meclisi Genel Kurulu, Mahalle Meclislerinin oluşumundan sonra, Kent Konseyi Genel Sekreterinin çağrısı ile yapılır.   

 

(4) Kent Konseyi Mahalle Meclisi ilk toplantısını, Kent Konseyi Genel Sekreterinin çağrı yazısında bildirilen gündemle, ilan edilen yer ve tarihte yapar. Bu toplantıda Kent Konseyi onayına sunulmak üzere Mahalle Meclisleri Tüzüğü önerisi hazırlanır, Meclis Sözcüsü seçilir, Çalışma Grupları oluşturulur.

 

 • 0530 926 10 01

 • 0506 167 85 85

 • kentkonseyiatasehir@gmail.com

 • Mustafa Kemal Mahallesi 3004 cadde,
  3091/2. Sk. no:1, 34707
  Ataşehir- İstanbul

 • Hafta İçi: 09:00 - 19:30 Arası.
  Cumartesi: 09:00 - 18:00 Arası.
  Pazar: Kapalı