ATAŞEHİR KENT KONSEYİ KADIN MECLİSİ TÜZÜĞÜ

ATAŞEHİR KENT KONSEYİ KADIN MECLİSİ TÜZÜĞÜ

ATAŞEHİR KENT KONSEYİ KADIN MECLİSİ TÜZÜĞÜ

 1. BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, İLKELER, DAYANAK

 

AMAÇ

Madde 1:

 

(1) Ataşehir Kadın Meclisinin oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma yöntemlerini belirlemektir.

 

KAPSAM

Madde 2:

 

(1) Ataşehir Kadın Meclisinin kuruluşunu, amaçlarını ve çalışma ilkelerini kapsar.

 

İLKELER

Madde 3:

 

a.) Kadın Meclisi çalışmalarına ve toplantılarına Ataşehir’de yaşayan veya Ataşehir Kadın Meclisi için gönüllü çalışmak isteyen tüm kadınlar katılabilir.

b.) Kadın Meclisi cinsiyet ayrımcılığına dayalı eğitim, hukuk, sağlık, ekonomik, siyasal, kültürel ve toplumsal alanlardaki tüm uygulamalara karşı mücadele eder.

c.) Kadın Meclisi, kadına karşı şiddete ve aile içi şiddete karşıdır. Bu şiddetin ortadan kaldırılmasına yönelik politikalar geliştirir ve çalışmalar yapar.

d.) Çalışmalara katılımda devamlılık ve gönüllülük esastır.

e.) Çalışmaların niteliği ve kapsamı genel hedef ve amaçlara yönelik olmalıdır.

f.) Kadın Meclisi, üyelerinin ortak kararları çerçevesinde ve tüzüğündeki maddeler gereğince hareket eder ve uygulamalarda bulunur.

g.) Toplantılara katılmak isteyen erkekler görüş beyan eder, oy kullanamazlar.

h.) Kadın Meclisinde alınan kararlar ve görevlerin getirmiş olduğu ayrıcalıklar ve yetkiler özel çıkarlar doğrultusunda kullanılamaz.

ı.) Kadın Meclisi’nde bulunan tüm kadınlar eşitlikçi ilişkiler kurar, yetki ve sorumluluktan kaynaklanan haklar Kadın Meclisi içerisinde yer alan kadınlar arasında tahakküm ilişkileri kurulmasına izin vermez. Organlara ait yetki ve sorumluluklar bu tüzük sınırlarınca belirlenmiştir.

j.) Bilgi paylaşımını tarafsız, koşulsuz ve eşit olarak yapar.

k.) Ataşehir Kadın Meclisi, Ataşehir Kent Konseyi yapısı altında, gönüllülük temelinde örgütlenen demokratik, sivil ve katılımcı bir oluşumdur.

 

 

 

DAYANAK

Madde 4:

 

(1) Bu tüzük, 05.08.2009 tarihli Ataşehir Kent Konseyi Tüzüğü, Ataşehir Kent Konseyi Genel Kurulunun 05.08.2009 tarihli kararı, Ataşehir Kent Konseyi Yürütme Kurulunun 19.08.2009 tarihli kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

 

 

 1. BÖLÜM

KADIN MECLİSİNİN OLUŞUMU VE GÖREVLERİ

 

KADIN MECLİSİNİN OLUŞUMU

Madde 5:

 

(1) Kadın Meclisi, Meclisde görev yapmak isteyen ve Ataşehir Kent Konseyi ve Kadın Meclisi çalışma ilkelerini kabul etmiş tüm kadın gönüllülere açıktır. Ataşehir’de ikamet etmek şartı aranmaz.

 

(2) Kadın Meclisi katılımcısı olmak için, meclis çalışma gruplarında, meclis faaliyetlerinde, projelerinde aktif olarak çalışmak şartı aranır. Takibi Genel Sekreter yapar, kararı Yürütme Kurulu verir.

 

KADIN MECLİSİNİN GÖREVLERİ

Madde 6:

 

(1) Ataşehir Kadın Meclisinin görevleri,

a.) Kadınların, toplumsal yaşam, üretim, iş, siyaset, kültür, sanat, spor vb. alanlarda söz sahibi olmalarını sağlamak,

 

b.) Kent ve kadın sorunları konusunda bilinçlenmelerini ve politikalar oluşturmalarını sağlamak,

 

c.) Kentsel yaşama katılmalarını sağlamak,

 

d.) Kente ait olma duygularının geliştirilmesine katkı sağlamak,

 

e.) Ataşehir ilçesi için “sürdürülebilir kalkınma” hedefleri dahilinde çalışmalar yürütmelerini sağlamak,

 

f.) Kadın Meclisini ulusal, uluslararası ve kent düzeyinde temsil etmek ve bu amaca uygun aktiviteler düzenlemek,

 

g.) Kadınların, girişimci, araştıran, üreten bireyler olmalarını desteklemek ve bireysel inisiyatiflerini geliştirmek.

 

h.) Toplumsal cinsiyet esaslı sorunlarda ve kadın sorunlarında çözümler ve projeler üretmek, projelerin yetkili birimlere ulaşmasında aktif rol almak.

 

 

 

 

 

 

III. BÖLÜM

MECLİSİN ORGANLARI

 

KENT KONSEYİ KADIN MECLİSİ

Madde 7:

 

(1) Kent Konseyi Kadın Meclisi aşağıdaki organlardan oluşur:

 

a.) Meclis Genel Kurulu,

 

b.) Kadın Meclisi Yürütme Kurulu,

 

c.) Kadın Meclisi Başkanı,

 

d.) Kadın Meclisi Genel Sekreteri,

 

e.) Çalışma grupları.

 

 

KADIN MECLİSİ GENEL KURULU

Madde 8:

 

(1) Kadın Meclisi Genel Kurulu, 5 inci maddede sayılan katılımcılardan oluşur. Genel Kurul, Ataşehir Kent Konseyi Genel Kurulu toplantılarından önce yapılacak şekilde her yıl iki toplantıdan az olmamak üzere üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar salt çoğunlukla alınır. Eğer yeterli çoğunluk sağlanamazsa Kadın Meclisi Yürütme Kurulu bir sonraki toplantının zamanını belirler ve çağrı yapar. Bu toplantıda çoğunluk aranmaz. Ayrıca Meclis bileşenlerinin üçte birinin çağrısı ile olağanüstü toplanabilir.

 

(2) Genel Kurulu yönetmek üzere bir başkanlık divanı oluşturulur. Divanda Kadın Meclisi Başkanı, Kadın Meclisi Genel Sekreteri, Kent Konseyi Yürütme Kurulunun belirleyeceği üyelerinden biri ve bir yazman yer alır. Divana Kadın Meclisi Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmaması halinde Kadın Meclisi Genel Sekreteri toplantıya başkanlık eder. Seçimli Genel Kurullarda Genel Kurul üç kişilik divan oluşturur.

 

(3) Genel Kurul gündemi, Yürütme Kurulunun, Çalışma Gruplarının ve katılımcıların sorun, talep, çözüm önerileri ve çalışma raporlarının değerlendirilmesi ve gelen öneriler şeklinde belirlenir.

 

(4) Genel Kurul, belirlenen öncelikli konularda Çalışma Grupları oluşturabilir.

 

(5) Genel Kuruldan çıkan karar ve sonuçlar, Kadın Meclisi Başkanı tarafından Kent Konseyi Yürütme Kuruluna iletilir.

 

 

KADIN MECLİSİ YÜRÜTME KURULUNUN OLUŞUMU

Madde 9:

 

(1) Genel Kurul tarafından iki yıl süre ile görev yapmak üzere seçilen beş üyeden oluşur. Yürütme Kuruluna Genel Kurul tarafından seçilen Kadın Meclisi Başkanı başkanlık eder. Yürütme Kurulu kendi üyeleri arasından bir Genel Sekreter seçer. Yürütme Kurulu ayda en az bir kez toplanır, aldığı kararları toplantı tutanaklarına işler.

 

KADIN MECLİSİ YÜRÜTME KURULUNUN GÖREVLERİ

Madde 10:

 

a.) Genel Kurul gündemini belirlemek.

 

b.) Kadınların ve kentin ihtiyaçlarından yola çıkarak çözümler ve projeler üretmek, uygulamak veya uygulanmasını sağlamak.

c.) Çalışma grupları tarafından üretilen projelerin Genel Kurula sunulmasını sağlamak.

d.) Genel Kurul kararlarının, yerel yönetimlerde yerine getirilip getirilmediğini izlemek.

e.) Yerel yönetimlerde ve ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde Kadın Meclisini temsil etmek.

f.) Diğer illerdeki kadın meclisleri ile ilişkiler kurmak, bilgi ve deneyimleri paylaşmak.

g.) Genel Kurul toplantılarının belirlenen gün ve saatte en geniş üye katılımı ile gerçekleştirilmesini ve üyelerin faaliyetlerle ilgili bilgilendirilmesini sağlamak.

h.) Çalışma grupları kurulmasını sağlamak.

ı.) Kadınların ve kentin ihtiyaçlarından yola çıkarak Çalışma Grupları tarafından saptanan sorunların ve çözümlerin yetkili mercilere iletilmesini sağlamak ve takip etmek.

j.) Gerektiğinde çeşitli yayınlar çıkarmak.

 

KADIN MECLİSİ BAŞKANI

Madde 11:

 

(1) Seçimi,

 

a.) Kadın Meclisi Başkanı, Kadın Meclisi Genel Kurulu üyeleri arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Oylamada en fazla oyu alan aday Başkan seçilir. Eşit oy durumunda eşitlik bozulana kadar seçimler tekrarlanır.

 

b.) Kadın Meclisi Başkanının görev süresi, Yürütme Kurulunun görev süresine paralel olarak iki yıldır.

 

 

(2) Görevleri

a.) Kadın Meclisi Yürütme Kuruluna başkanlık eder.

 

b.) Seçimli Genel Kurul toplantısı dışındaki Genel Kurul toplantılarını yönetir.

 

c.) Kadın Meclisi toplantı gündemlerini Yürütme Kurulu ile birlikte belirler.

 

d.) Kadın Meclisini yerel, ulusal, uluslar arası alanlarda temsil eder.

 

e.) Kadın Meclisi Yürütme Kurulunun ilgili birimler ile işbirliği içinde çalışmasını sağlar.

 

f.) Kadın Meclisi Yürütme Kurulu üyelerini ve aktif üyeleri yukarıda sayılan ilke ve amaçlar doğrultusunda proje ve aktivitelerin daha etkin olabilmesi için gerekli çalışmaları yapar. Bu görevini, Yürütme Kurulu ve aktif üyelerin görüş ve önerilerini dikkate alarak ve bunları karara yansıtarak yerine getirir.

 

g.) Başkan, görev ve yetkilerini kullanırken tüm üyelere karşı sorumludur, eylem ve işlemlerinde üyeleri ve onların düşüncelerini dikkate alır.

 

 

KADIN MECLİSİ GENEL SEKRETERİ

Madde 13:

 

(1) Seçimi,

 

a.) Genel Kurulca seçilen Yürütme Kurulunun ilk toplantısında, Yürütme Kurulu üyeleri arasından seçilir. Oylamada en fazla oyu alan aday Genel Sekreter seçilir.

 

b.) Kadın Meclisi Genel Sekreterinin görev süresi, Yürütme Kurulunun görev süresine paralel olarak iki yıldır.

 

(2) Görevleri

a.) Kadın Meclisi ile diğer kurumlar arasında iletişim ve koordinasyonu sağlar.

 

b.) Kadın Meclisi Genel Kurul ve Yürütme Kurulu toplantılarını organize eder.

 

c.) Çalışma Gruplarının oluşturulmasında koordinatör görevi üstlenir.

 

d.) Kadın Meclisi çalışma gruplarının proje ve çalışmalarına kolaylaştırıcılık yapar.

 

e.) Kadın Meclisi üyelik bilgilerini, toplantı tutanaklarını, proje çalışmalarını, çalışma grupları üye listelerini tutar ve arşivlenmesini çalışma gruplarının başkanlarıyla işbirliği halinde sağlar. Üyelerin faal olup olmadığını takip eder.

 

f.) Genel Sekreter, Kadın Meclisi Başkanına, görev başında bulunmadığı durumlarda vekalet eder.

 

 

 

 

ÇALIŞMA GRUPLARI

Madde 14:

 

(1) Çalışma Grupları, Yürütme Kurulu veya Genel Kurul bileşenlerinin önerileri ve Genel Kurul kararı ile çeşitli konularda araştırma yapmak, kadın sorunlarını saptayarak çözüm önerileri geliştirmek ve projeler üretmek amacıyla çalışmalar yapabilecek gönüllülerin katılımıyla oluşur. Yürütme Kurulu, Genel Kurula kadar geçici çalışma grupları oluşturabilir.

 

(2) Çalışma grupları en az 3 (üç) kişiden oluşur ve gönüllülük esasına dayalı olarak görev yapar. Her çalışma grubu kendi yönergesini hazırlar. Geçici yönergeler bir sonraki Genel Kurulda karara bağlanarak geçerlilik kazanır.

 

(3) Çalışma Grupları kendi aralarından bir Başkan seçerler. Başkan, Çalışma Grubunun faaliyetlerini Kadın Meclisi Başkanı, Genel Kurul ve Kent Konseyi Yürütme Kurulu ile paylaşır.

 

(4) Çalışma Grupları, çalışmalarının ve fonksiyonlarının varlığı ve sürekliliği halinde oluşumlarına devam edebilirler. Aksi durumda kendiliğinden fesh olur.

 

(5) Çalışma Grupları en az ayda bir kez toplanır. Toplantı ve faaliyetler hakkında Kadın Meclisi Başkanı ve Kent Konseyi Genel Sekreteri bilgilendirilir.

 

(6) Kent Konseyi Yürütme Kurulu ihtiyaç duyduğunda Çalışma Grubu toplantılarına gözlemci gönderebilir.

 

 

 

 

 1. BÖLÜM

ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

 

 

TOPLANTI VE GÖRÜŞME USULÜ

MADDE 15:

 

(1) Meclis ve Çalışma Grupları üye tam sayısının salt çoğunluğu ile olağan olarak toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oylamada eşitlik çıkması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.

             

YÜRÜRLÜK

MADDE 16:

 

(1) Bu tüzük, Ataşehir Kent Konseyi onayıyla ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

               

 

YÜRÜTME

MADDE 17:

 

(1) Bu tüzük hükümlerini Kent Konseyi Yürütme Kurulu yürütür.

 

 

GEÇİCİ MADDE

 

(1) Kadın Meclisi, Kent Konseyi Genel Sekreteri koordinatörlüğünde oluşturulur.

 

(2) Kadın Meclisi ilk toplantısını, Kent Konseyi Genel Sekreterinin çağrı yazısında bildirilen gündemle, ilan edilen yer ve tarihte yapar. Bu toplantıda Meclis organları oluşturulur.

 

 

 

 • 0530 926 10 01

 • 0506 167 85 85

 • kentkonseyiatasehir@gmail.com

 • Mustafa Kemal Mahallesi 3004 cadde,
  3091/2. Sk. no:1, 34707
  Ataşehir- İstanbul

 • Hafta İçi: 09:00 - 19:30 Arası.
  Cumartesi: 09:00 - 18:00 Arası.
  Pazar: Kapalı