ATAŞEHİR KENT KONSEYİ GENÇLİK MECLİSİ TÜZÜĞÜ

ATAŞEHİR KENT KONSEYİ GENÇLİK MECLİSİ TÜZÜĞÜ

ATAŞEHİR KENT KONSEYİ GENÇLİK MECLİSİ TÜZÜĞÜ

 1. BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, İLKELER, DAYANAK

 

AMAÇ

Madde 1:

 

(1) Ataşehir Gençlik Meclisinin oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma yöntemlerini belirlemektir.

 

KAPSAM

Madde 2:

 

(1)Ataşehir Gençlik Meclisinin kuruluşunu, amaçlarını ve çalışma ilkelerini kapsar.

 

İLKELER

Madde 3:

 

Ataşehir Gençlik Meclisi çalışmalarını şu ilkeler çerçevesinde yürütür;

 • Şeffaflık

Gençlik Meclisi çalışmalarının tümünde şeffaflık esas alınır. Yapacağı bütün etkinlikleri üyelerine duyurur, üyelerinin düşüncelerini alır ve katılımlarını sağlar. Bilgi paylaşımını tarafsız, koşulsuz ve eşit yapar.

 • Temsil

Gençlik Meclisi Ataşehir gençliği adına söz sahibi olan temsili yapıdır ve cinsiyet eşitliğini önemser.

 • Gönüllülük

Gençlik Meclisi, çalışmalarının tümünde gönüllülüğü esas alır. Kar amacı güden herhangi bir çalışma içerisine giremez. Ataşehir içerisinde gençlerde gönüllülüğün gelişmesini ve yayılmasını teşvik eder.

 • Bireysel Kapasite Gelişimi

Gençlerin bireysel kapasite gelişimini sağlayacak eğitsel, sosyal içerikli çalışmalar Ataşehir gençliğinin sesini yükseltecek ve her türlü politika oluşturma sürecinde gençlik boyutunun da dikkate alınmasını sağlar.

 • Sosyal Sorumluluk

Kentleşme sorunlarının artarak farklılaştığı günümüzde gençlerin çevrelerindeki sorunları sahiplenerek çözüm önerileri sunması, uygulama süreçlerine ve sonuçların takibine etkin katılımı, sosyal sorumluluk duygularının gelişimini sağlar.

 • Kentin Yaşam Kalitesinin Arttırılması

Gençlik Meclisi, kentsel kalkınma politikalarına gençlik bakış açısı kazandıran öneriler geliştirir ve görüşlerini yerel yönetim birimlerine sunar.

 

 • Sürdürülebilirlik

Gençlik Meclisinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için kurumsallaşma bir zorunluluktur. Diğer yerel, ulusal ve uluslararası gençlik örgütlenmeleri ile iletişim bağlarını kurar, ortaklık geliştirir ve güçlendirir. Gençlik Meclisleri yeni katılımlara açıktır.

 • Çözümde Ortaklık

Gençlik Meclisi, çalışmalarının tümünü konuyla ilgili tüm yerel aktörler ile ortaklık anlayışı içerisinde gerçekleştirir.

 • Aktif Katılım

Gerçekleştirilecek çalışmaların tümünde gençliğin karar alma aşamasında sonuçların takibine kadar tüm süreçlere aktif katılımı bir zorunluluktur. Çalışmaların tümünü farklı fikirlere saygı ve hoşgörü ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirir.

 

DAYANAK

Madde 4:

 

(1) Bu tüzük, 05.08.2009 tarihli Ataşehir Kent Konseyi Tüzüğü, Ataşehir Kent Konseyi Genel Kurulunun05.08.2009 tarihli kararı, Ataşehir Kent Konseyi Yürütme Kurulunun 19.08.2009 tarihli kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

 

 

 1. BÖLÜM

GENÇLİK MECLİSİNİN OLUŞUMU VE GÖREVLERİ

 

GENÇLİK MECLİSİNİN OLUŞUMU

Madde 5:

 

(1) Gençlik Meclisi, Meclisde görev yapmak isteyen ve Ataşehir Kent Konseyi ve Gençlik Meclisi çalışma ilkelerini kabul etmiş tüm 15 / 30 yaş arasındaki genç gönüllülere açıktır. Ataşehir’de ikamet etmek şartı aranmaz.

 

(2) Bileşenleri,

 

 • Üniversitelerin Öğrenci Konsey, topluluk/kulüp temsilcileri
 • Lise Öğrenci Temsilcileri,
 • Sivil toplum kuruluşları gençlik temsilcileri,
 • Odaların, sendikaların gençlik temsilcileri,
 • Çalışma Grubu temsilcileri,
 • Kamu Kurumlarının Gençlik temsilcileri (SHÇEK, Gençlik Merkezleri, Mesleki Eğitim Merkezleri ve Halk Eğitim Merkezleri)
 • Mahalle gençlik temsilcilerinden oluşur.

 

 

 

GENÇLİK MECLİSİNİN GÖREVLERİ

Madde 6:

 

(1)Ataşehir Gençlik Meclisinin görevleri,

 

 • Gençlerin, kent yönetiminde karar alma mekanizmalarına katılmalarını, gençlik ve kentle ilgili sorunların çözümünde sorun çözme anlayışı içerisinde aktif rol almalarını sağlamak,
 • Sürdürülebilir kalkınma anlayışı içerisinde kente yönelik çalışmalar yürütmelerini sağlamak,
 • Ataşehir gençliğini, ulusal, uluslararası ve kent düzeyinde kamu kurum/kuruluşlarının ve uluslararası kuruluşların ilgili mekanizmalarında temsil etmek ve bu amaca uygun aktiviteler düzenlemek,
 • Ulusal ve uluslar arası sözleşmeler çerçevesinde yerel düzeyde gençlik haklarını korumak ve geliştirmek,
 • Gençlerin kentsel kimlik ve aidiyet bilincini geliştirmek,
 • Gençlerin, insiyatifçi ve dinamik kimliklerini ön plana çıkararak, araştıran, üreten, topluma yararlı bireyler olmalarını desteklemek ve bireysel inisiyatiflerini geliştirmek,
 • Gençlerin, kentin bilimsel, teknolojik, sanatsal, sosyal ve kültürel etkinliklerinde rol almalarını sağlamak, insan hak ve özgürlükleri ve çevre konusunda duyarlılıklarını arttırmak,
 • Gençliğin dayanışma ve paylaşıma yönelik özeliklerini geliştirmek ve gençliğe birlikte çalışma alışkanlığı kazandırmak,
 • Gençlerin, dinamizmini ve enerjisini kanalize edeceği uğraş ve ilgi alanları yaratmak ve bu konuda diğer kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa etkinlikler gerçekleştirmek,

 

 

III. BÖLÜM

MECLİSİN ORGANLARI

 

GENÇLİK MECLİSİ

Madde 7:

 

(1) Kent Konseyi Gençlik Meclisi aşağıdaki organlardan oluşur:

 

 • Meclis Genel Kurulu,
 • Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu,
 • Gençlik Meclisi Başkanı,
 • Gençlik Meclisi Genel Sekreteri,
 • Çalışma grupları.

 

 

GENÇLİK MECLİSİ GENEL KURULU

Madde 8:

 

(1) Gençlik Meclisi Genel Kurulu, 5 inci maddede sayılan katılımcılardan oluşur. Genel Kurul, Ataşehir Kent Konseyi Genel Kurulu toplantılarından önce yapılacak şekilde her yıl iki toplantıdan az olmamak üzere üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar salt çoğunlukla alınır. Eğer yeterli çoğunluk sağlanamazsa Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu bir sonraki toplantının zamanını belirler ve çağrı yapar. Bu toplantıda çoğunluk aranmaz. Ayrıca Meclis bileşenlerinin üçte birinin çağrısı ile olağanüstü toplanabilir.

 

(2) Genel Kurulu yönetmek üzere bir başkanlık divanı oluşturulur. Divanda Gençlik Meclisi Başkanı, Gençlik Meclisi Genel Sekreteri, Kent Konseyi Yürütme Kurulunun belirleyeceği üyelerinden biri ve bir yazman yer alır. Divana Gençlik Meclisi Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmaması halinde Gençlik Meclisi Genel Sekreteri toplantıya başkanlık eder. Seçimli Genel Kurullarda Genel Kurul üç kişilik divan oluşturur.

 

(3) Genel Kurul gündemi, Yürütme Kurulunun, Çalışma Gruplarının ve katılımcıların sorun, talep, çözüm önerileri ve çalışma raporlarının değerlendirilmesi ve gelen öneriler şeklinde belirlenir.

 

(4)Genel Kurul, belirlenen öncelikli konularda Çalışma Grupları oluşturabilir.

 

(5)Genel Kuruldan çıkan karar ve sonuçlar, Gençlik Meclisi Başkanı tarafından Kent Konseyi Yürütme Kuruluna iletilir.

 

 

GENÇLİK MECLİSİ YÜRÜTME KURULUNUN OLUŞUMU

Madde 9:

 

(1) Genel Kurul tarafından iki yıl süre ile görev yapmak üzere seçilen yedi üyeden oluşur. Yürütme Kuruluna Genel Kurul tarafından seçilen Gençlik Meclisi Başkanı başkanlık eder. Yürütme Kurulu kendi üyeleri arasından bir Genel Sekreter seçer. Yürütme Kurulu ayda en az iki kez toplanır, aldığı kararları toplantı tutanaklarına işler. Yürütme Kurulu üyelerinin yaş sınırını aşmaları görevlerini sürdürmelerini etkilemez.

 

GENÇLİK MECLİSİ YÜRÜTME KURULUNUN GÖREVLERİ

Madde 10:

 

 • Genel Kurul gündemini belirlemek.
 • Gençliğin ve kentin ihtiyaçlarından yola çıkarak çözümler ve projeler üretmek, uygulamak veya uygulanmasını sağlamak.
 • Çalışma Grupları tarafından üretilen projelerin Genel Kurula sunulmasını sağlamak.
 • Genel Kurul kararlarının, yerel yönetimlerde yerine getirilip getirilmediğini izlemek.
 • Yerel yönetimlerde ve ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde Gençlik Meclisini temsil etmek.
 • Yerel, ulusal ve uluslararasıgençlik meclisleri ve gençlik örgütlenmeleri ile ilişkiler kurmak, bilgi ve deneyimleri paylaşmak.
 • Genel Kurul toplantılarının belirlenen gün ve saatte en geniş üye katılımı ile gerçekleştirilmesini ve üyelerin faaliyetlerle ilgili bilgilendirilmesini sağlamak.
 • Çalışma grupları kurulmasını sağlamak.
 • Gençliğin ve kentin ihtiyaçlarından yola çıkarak Çalışma Grupları tarafından saptanan sorunların ve çözümlerin yetkili mercilere iletilmesini sağlamak ve takip etmek.
 • Gerektiğinde çeşitli yayınlar çıkarmak.

 

 

GENÇLİK MECLİSİ BAŞKANI

Madde 11:

 

(1) Seçimi,

 

 • Gençlik Meclisi Başkanı, Gençlik Meclisi Genel Kurulu üyeleri arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Oylamada en fazla oyu alan aday Başkan seçilir. Eşit oy durumunda eşitlik bozulana kadar seçimler tekrarlanır.
 • Gençlik Meclisi Başkanının görev süresi, Yürütme Kurulunun görev süresine paralel olarak iki yıldır.

 

 

 

 

(2)Görevleri

 • Gençlik Meclisi Yürütme Kuruluna başkanlık eder.
 • Seçimli Genel Kurul toplantısı dışındaki Genel Kurul toplantılarını yönetir.
 • Gençlik Meclisi toplantı gündemlerini Yürütme Kurulu ile birlikte belirler.
 • Gençlik Meclisini yerel, ulusal, uluslar arası alanlarda temsil eder.
 • Gençlik Meclisi Yürütme Kurulunun ilgili birimler ile işbirliği içinde çalışmasını sağlar.
 • Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu üyelerini ve aktif üyeleri yukarıda sayılan ilke ve amaçlar doğrultusunda proje ve aktivitelerin daha etkin olabilmesi için gerekli çalışmaları yapar. Bu görevini, Yürütme Kurulu ve aktif üyelerin görüş ve önerilerini dikkate alarak ve bunları karara yansıtarak yerine getirir.
 • Başkan, görev ve yetkilerini kullanırken tüm üyelere karşı sorumludur, eylem ve işlemlerinde üyeleri ve onların düşüncelerini dikkate alır.

 

 

GENÇLİK MECLİSİ GENEL SEKRETERİ

Madde 13:

 

(1) Seçimi,

 

 • Genel Kurulca seçilen Yürütme Kurulunun ilk toplantısında, Yürütme Kurulu üyeleri arasından seçilir. Oylamada en fazla oyu alan aday Genel Sekreter seçilir.
 • Gençlik Meclisi Genel Sekreterinin görev süresi, Yürütme Kurulunun görev süresine paralel olarak iki yıldır.

 

 

(2)Görevleri

 • Gençlik Meclisi ile diğer kurumlar arasında iletişim ve koordinasyonu sağlar.
 • Gençlik Meclisi Genel Kurul ve Yürütme Kurulu toplantılarını organize eder.
 • Çalışma Gruplarının oluşturulmasında koordinatör görevi üstlenir.
 • Gençlik Meclisi çalışma gruplarının proje ve çalışmalarına kolaylaştırıcılık yapar.
 • Gençlik Meclisi üyelik bilgilerini, toplantı tutanaklarını, proje çalışmalarını, çalışma grupları üye listelerini tutar ve arşivlenmesini çalışma gruplarının başkanlarıyla işbirliği halinde sağlar. Üyelerin faal olup olmadığını takip eder.
 • Genel Sekreter, Gençlik Meclisi Başkanına, görev başında bulunmadığı durumlarda vekalet eder.

 

 

ÇALIŞMA GRUPLARI

Madde 14:

 

(1) Çalışma Grupları, Yürütme Kurulu veya Genel Kurul bileşenlerinin önerileri ve Genel Kurul kararı ile çeşitli konularda araştırma yapmak, Gençlik sorunlarını saptayarak çözüm önerileri geliştirmek ve projeler üretmek amacıyla çalışmalar yapabilecek gönüllülerin katılımıyla oluşur. Yürütme Kurulu, Genel Kurula kadar geçici çalışma grupları oluşturabilir.

 

(2) Çalışma grupları en az 3 (üç) kişiden oluşur ve gönüllülük esasına dayalı olarak görev yapar. Her çalışma grubu kendi yönergesini hazırlar. Geçici yönergeler bir sonraki Genel Kurulda karara bağlanarak geçerlilik kazanır.

 

(3) Çalışma Grupları kendi aralarından bir Başkan seçerler. Başkan, Çalışma Grubunun faaliyetlerini Gençlik Meclisi Başkanı, Genel Kurul ve Kent Konseyi Yürütme Kurulu ile paylaşır.

 

(4) Çalışma Grupları, çalışmalarının ve fonksiyonlarının varlığı ve sürekliliği halinde oluşumlarına devam edebilirler. Aksi durumda kendiliğinden fesh olur.

 

(5) Çalışma Grupları en az ayda bir kez toplanır. Toplantı ve faaliyetler hakkında Gençlik MeclisiBaşkanıve Kent Konseyi Genel Sekreteribilgilendirilir.

 

(6) Kent Konseyi Yürütme Kurulu ihtiyaç duyduğunda Çalışma Grubu toplantılarına gözlemci gönderebilir.

 

 

 

 

 1. BÖLÜM

ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

 

 

TOPLANTI VE GÖRÜŞME USULÜ

MADDE 15:

 

(1) Meclis ve Çalışma Grupları üye tam sayısının salt çoğunluğu ile olağan olarak toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oylamada eşitlik çıkması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.

             

YÜRÜRLÜK

MADDE 16:

 

(1)Bu tüzük, Ataşehir Kent Konseyi onayıyla ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

               

 

YÜRÜTME

MADDE 17:

 

(1)Bu tüzük hükümlerini Kent Konseyi Yürütme Kurulu yürütür.

 

 

GEÇİCİ MADDE

 

(1) Gençlik Meclisi, Kent Konseyi Genel Sekreteri koordinatörlüğünde oluşturulur.

 

(2)Gençlik Meclisi ilk toplantısını, Kent Konseyi Genel Sekreterinin çağrı yazısında bildirilen gündemle, ilan edilen yer ve tarihte yapar. Bu toplantıda Meclis organları oluşturulur.

 

 

 

 

 • 0530 926 10 01

 • 0506 167 85 85

 • kentkonseyiatasehir@gmail.com

 • Mustafa Kemal Mahallesi 3004 cadde,
  3091/2. Sk. no:1, 34707
  Ataşehir- İstanbul

 • Hafta İçi: 09:00 - 19:30 Arası.
  Cumartesi: 09:00 - 18:00 Arası.
  Pazar: Kapalı